Leksykon VAT 2019 Zubrzycki Koszty

Leksykon VAT 2019 Zubrzycki Koszty

Leksykon VAT 2019 Zubrzycki. Koszty odprowadzania ścieków. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów aktywności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę również odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, niezależnie od formę organizacyjno-prawną. W ramach artykułu zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów aktywności przedsiębiorstwa, w tym: produkcji wody (stacji uzdatniania wody), dystrybucji wody do rozlicznych odbiorców, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, utrzymania jednostek pomocniczych – substrat sprzętowo-transportowa, warsztaty itp., utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania. W artykule Omówione będą tak jak problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów aktywności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem artykułu będzie zrzeszenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę ponad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem aktywności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz artykuł prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci ograniczony do minimum wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń również rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, od kiedy obowiązuje nomenklatura scalona obejmującą tematykę artykułu także odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu również zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.

Top